top of page

Vilkår og betingelser

1. Generell informasjon

Velkommen til Vestheim Ungdomssenter! Ved å booke eller reservere våre tjenester, godtar du følgende vilkår og betingelser. Vennligst les dem nøye.

2. Ansvar og erstatning

 • Vestheim Ungdomssenter er ikke ansvarlig for tap, skade eller personskade på eiendeler under oppholdet.

 • Gjester er ansvarlige for eventuelle skader på fasiliteter, utstyr eller eiendom. Kostnader for reparasjon eller erstatning vil bli belastet.

3. Alkohol- og ruspolitikk

 • Vestheim Ungdomssenter er et alkohol- og rusfritt sted. Gjester har strengt forbud mot å konsumere alkohol eller ulovlige stoffer på eiendommen.

4. Stille timer

 • Stille timer gjelder fra kl. 23:00 til 07:00. Vennligst respekter andre gjesters ro i denne perioden.

5. Respekt for andre gjester

 • Vis hensyn til medgjester ved å oppføre deg høflig og vennlig.

 • Hold støynivået lavt, spesielt i stille timer.

 • Følg eventuelle ekstra retningslinjer gitt av Vestheim-personell.

6. Avfallshåndtering

 • Sorter søppel i henhold til resirkuleringsveiledningen på stedet.

 • Kast avfall i angitte beholdere.

 • Hjelp oss med å holde Vestheim rent og miljøvennlig.

7. Renhold

 • Gjester forventes å holde overnattingsstedet ryddig og rent.

 • Rapporter eventuelle skader eller problemer umiddelbart til Vestheim-personell.

8. Avtale

Ved å booke med Vestheim Ungdomssenter er du kjent med og godtar disse vilkårene og betingelsene.

Terms and Conditions

1. General Information

Vestheim Ungdomssenter welcomes you! By booking or reserving any services with us, you agree to the following terms and conditions. Please read them carefully.

2. Liability and Responsibility

 • Vestheim Ungdomssenter is not liable for any loss, damage, or injury to personal property during your stay.

 • Guests are responsible for any damage caused to facilities, equipment, or property. Repair or replacement costs will be charged accordingly.

3. Alcohol and Drug Policy

 • Vestheim Ungdomssenter is an alcohol and drug-free environment. Guests are strictly prohibited from consuming alcohol or illegal substances on the premises.

4. Quiet Hours

 • Quiet hours are in effect from 11:00 PM to 7:00 AM. Please respect the tranquility of other guests during these hours.

5. Respect for Other Guests

 • Show consideration for fellow guests by maintaining a respectful and friendly demeanor.

 • Keep noise levels to a minimum, especially during quiet hours.

 • Follow any additional guidelines provided by Vestheim staff.

6. Waste Management

 • Sort trash according to recycling guidelines provided on-site.

 • Dispose of waste in designated bins.

 • Help us keep Vestheim clean and environmentally friendly.

7. Cleanliness

 • Guests are expected to keep their accommodations tidy and clean.

 • Report any damages or issues promptly to Vestheim staff.

8. Agreement

By booking with Vestheim Ungdomssenter, you acknowledge and agree to abide by these terms and conditions.

bottom of page