top of page

Avbestillingspolitikk

​Generell Informasjon

Vestheim Ungdomssenter er forpliktet til å gi god service til våre gjester. Vi forstår at uforutsette omstendigheter kan føre til avbestillinger av reservasjoner. For å sikre forutsigbarhet i driften har vi etablert følgende avbestillingsregler.

Avbestillingsgebyrer

Avbestillingsgebyrene er basert på den totale reservasjonssummen og varslingsperioden før den planlagte hendelsen. Vær oppmerksom på at disse gebyrene gjelder for alle typer reservasjoner, inkludert helgearrangementer, romutleie og éndagsarrangementer.

 1. Mer enn 2 måneder før arrangementet:

  • 10 % av den totale reservasjonssummen vil bli belastet som avbestillingsgebyr.

 2. Mellom 2 måneder og 1 måned før arrangementet:

  • 30 % av den totale reservasjonssummen vil bli belastet som avbestillingsgebyr.

 3. Mindre enn 1 måned før arrangementet:

  • 50 % av den totale reservasjonssummen vil bli belastet som avbestillingsgebyr.

Prosessen for avbestilling

 • Gjester må avbestille skriftlig til Vestheim Ungdomssenter (via e-post eller offisielle kommunikasjonskanaler).

 • Avbestillingsdatoen vil anses som datoen når Vestheim Ungdomssenter mottar den skriftlige meldingen.

Refusjoner

 • Refusjoner av eventuelle forskuddsbetalinger vil bli behandlet innen 14 dager fra avbestillingsdatoen.

 • Eventuelle bank- eller transaksjonsgebyrer som påløper under refusjonsprosessen, vil bli trukket fra det refunderbare beløpet.

Unntak

 • I tilfeller av force majeure (f.eks. naturkatastrofer, myndighetsrestriksjoner eller andre uforutsette hendelser), vil Vestheim Ungdomssenter vurdere avbestillinger individuelt.

Forklaring: Reservasjonsbeløpet refererer til den totale kostnaden som gjesten var forventet å betale hvis arrangementet gikk som planlagt. Dette inkluderer kostnader for overnatting, mat og andre tjenester knyttet til reservasjonen. Det representerer i praksis den fulle verdien av bestillingen.

 

Cancellation Policy

 General Information

Vestheim Ungdomssenter is committed to providing exceptional service to our guests. We understand that unforeseen circumstances may require reservation cancellations. To ensure transparency and fairness, we have established the following cancellation policy.

Cancellation Fees

The cancellation fees are based on the total reservation amount and the notice period before the scheduled event. Please note that these fees apply to all types of reservations, including weekend events, room rentals, and one-day events.

 1. More than 2 months prior to the event:

  • 10% of the total reservation amount will be charged as a cancellation fee.

 2. Between 2 months and 1 month prior to the event:

  • 30% of the total reservation amount will be charged as a cancellation fee.

 3. Less than 1 month prior to the event:

  • 50% of the total reservation amount will be charged as a cancellation fee.

Process for Cancellation

 • Guests must notify Vestheim Ungdomssenter in writing (via email or official communication channels) about their intention to cancel.

 • The cancellation date will be considered the date when Vestheim Ungdomssenter receives the written notice.

Refunds

 • Refunds for any possible prepayments will be processed within 14 days from the cancellation date.

 • Any bank or transaction fees incurred during the refund process will be deducted from the refunded amount.

Exceptions

 • In cases of force majeure (e.g., natural disasters, government restrictions, or other unforeseeable events), Vestheim Ungdomssenter will review cancellations on a case-by-case basis.

Explanation: The reservation amount refers to the total cost that the guest was expected to pay if the event proceeded as originally reserved. It includes charges for accommodation, food, and any other services associated with the reservation. Essentially, it represents the full value of the booking.

bottom of page